Tips en veel gestelde vragen

Startersaftrek 2020:

Als u een eenmanszaak, VOF of maatschap begint en minimaal 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt, heeft u de eerste drie jaren van uw ondernemerschap recht op een extra aftrekpost, boven uw reguliere zelfstandigenaftrek. In totaal heeft u dus de eerste jaren van uw echte ondernemerschap recht op een aftrekpost van bijna € 10.000 (zelfstandigenaftrek en startersaftrek).

Algemeen:
De startersaftrek en zelfstandigenaftrek vormen een onderdeel van de ondernemersaftrek (artikel 3.74). Als een ondernemer hiervan wil profiteren, moet hij aan een tweetal voorwaarden voldoen. Deze zijn:

 1. het urencriterium, zijnde 1.225 uur op jaarbasis; en
 2. minimaal 50% van zijn of haar werkzame tijd aan onderneming besteden, deze eis geldt niet voor startende ondernemers gedurende de eerste 5 jaar.

Wat is uw voordeel:
De startersaftrek in 2018 – 2020 bedraagt  € 2.123. Deze aftrek mag u de eerste 5 jaar van uw ondernemerschap maximaal 3 keer toepassen.

Voorwaarden startersaftrek
1. U moet minimaal in het jaar 1.225 uur aan uw onderneming hebben besteed.
2. U heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 1 bedrijf gehad.
3. U heeft de afgelopen 5 jaar niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Ook als u deels arbeidsongeschikt bent, kunt u bij het starten van uw zaak een beroep doen op de startersaftrek. Hiervoor komt u in aanmerking als u:

 • ondernemer bent;
 • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • voldoet aan het afwijkende urencriterium: 800 in plaats van 1.225 uur.

Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan in geen geval hoger zijn dan de winst.

 

Wanneer heb ik een accountant nodig?
Indien u voldoet aan twee of drie van de volgende vereisten is een accountantsverklaring verplicht:

 • Uw balanstotaal is hoger dan € 4.400.000;
 • Uw netto-omzet is hoger dan € 8.800.000;
 • Het gemiddeld aantal werknemers is groter dan 50.

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?
Een factuur is een rekening voor geleverde diensten of goederen. De factuur moet duidelijk zijn voor jou, voor de klant en voor de fiscus. Wat moet erin staan?

Verplicht op een factuur
De belastingdienst heeft een aantal eisen gesteld aan facturen:

 • de factuurdatum;
 • een uniek factuurnummer (nummer uw facturen doorlopend en opeenvolgend);
 • uw btw-nummer;
 • uw kvk-nummer;
 • naam en adres van uw bedrijf;
 • naam en adres van uw klant;
 • een omschrijving, de hoeveelheid en de aard van het product of dienst die u heeft geleverd;
 • de datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid, of de datum waarop een vooruitbetaling is gedaan als die anders is dan de factuurdatum;
 • de prijs exclusief btw en inclusief btw;
 • het te betalen bedrag aan btw.

Van elke factuur die u verstuurt, moet u een kopie bewaren in uw administratie. De eisen aan elektronische facturen zijn overigens hetzelfde als die voor papieren facturen.

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma’s en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren.

Wat wordt er onder administratie verstaan?
Administratie wil in veel gevallen zeggen: kantoorwerk in de breedste zin van het woord. Vroeger ging het veelal om het bijhouden van financiële verantwoording door middel van boekhouding bestaande uit onder andere kasboeken, journaaloverzichten. Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • tussentijds gemaakte controle berekeningen
 • inkoopfacturen en verkoopfacturen
 • kassabonnen en bankafschriften
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda’s en afsprakenboeken
 • correspondentie en aantekeningen
 • software en databestanden

Veel van de gegevens die nodig zijn voor het voeren van een bedrijf, worden allereerst digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie. Maar bijvoorbeeld ook de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon. Of de verkoopgegevens die u registreert met een kassasysteem.

Wat zijn de voordelen van detachering?
Detacheren is het inhuren van personeel via een detacheringsbureau. Vaak gebeurt dit op basis van langdurige overeenkomsten. Het bureau heeft de mensen in dienst en jij huurt hen voor een periode in. Formeel is het detacheringsbureau dus de werkgever van de te detacheren werknemer. Als inhuurder ben jij opdrachtgever van het detacheringsbureau en de werknemer is een ingeleende werknemer voor jou. Omdat het detacheringsbureau de werkgever is, loopt het detacheringsbureau de werkgeversrisico’s bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding).

Wat gaat detachering mij kosten?
Detacheren is duurder dan het inhuren van personeel via een uitzendbureau. Omdat het detacheringsbureau het werkgeversrisico draagt, zal deze een deel van het risico verdisconteren in de opslag die zij op het uurtarief van de te detacheren werknemer hanteert. Wat dat uurtarief is en welke opslag daarbij wordt berekend, hangt onder meer af van de specialisatie en ervaring die jij vraagt.

Hoeveel gaat de boekhouding mij als ondernemer kosten
U kunt de aanvraagformulier voor een offerte op onze website invullen. Onze medewerkers zullen dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen indien er extra informatie benodigd is en/of u een offerte toesturen. De offerteaanvraag is gratis en vrijblijvend.

Klik hier om een offerte aan te vragen